လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဌာနမ်ား၊အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ေတာင္းခံသည့္ အသံုးစရိတ္မ်ားအနက္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၉၀ ေက်ာ္ကို စိစစ္ျဖတ္ေတာက္

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပါ၀င္တဲ့ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းေတြ အတြက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဌာနေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြက အဆိုျပဳ ေတာင္းခံထားတဲ့ အသံုးစရိတ္ေတြ အနက္ က်ပ္ ၁၉၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ကာ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,636