လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔မွ တင္ျပေတာင္းခံသည့္ အသံုးစရိတ္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၄၀၀၀ ေက်ာ္မွ က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၃၀ ခန္႔အား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ခဲ့

လာမယ့္ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔မွ တင္ျပေတာင္းခံတဲ့ အသံုးစရိတ္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၄၀၀၀ ေက်ာ္မွ က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၃၀ ခန္႔ကို စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ျပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။
 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,827