ၿမိတ္ခရိုင္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ပရာကၽြတ္ခီရီခန္ခရိုင္အၾကား ကုန္သြယ္မွု၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွုႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း မ်ား အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ျပဳလုပ္

ၿမိတ္ခရိုင္နဲ႕ ထိုင္းႏိုင္ငံ ပရာကၽြတ္ခီရီခန္ခရိုင္ၾကား ကုန္သြယ္မွု၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွွံမွုႏွင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ေတြ အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,626