လာမည့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္႐ွားမႈမ်ားအေပၚ ပိတ္ပင္မႈမ်ားကုိထိုင္းစစ္တပ္အစိုးရေျဖေလွ်ာ့

ထိုင္းစစ္တပ္အစိုးရဟာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္႐ွားမႈေတြအေပၚ ပိတ္ပင္တားျမစ္မႈေတြကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေျဖေလွ်ာ့ေပး လိုက္ၿပီ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,626