အင္းစိန္ဗဟို အက်ဥ္းေထာင္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္အက်ဥ္းသားဦးေရထက္ ခုႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ပိုေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထား

အင္းစိန္ ဗဟို အက်ဥ္းေထာင္မွာ အက်ဥ္းသားဦးေရ ဟာ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားထက္ ခုႏွစ္ေထာင္ ေက်ာ္ပိုေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ အရသိရပါတယ္ ။
 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,626