သတင္းမီဒီမ်ား သတင္းရယူရာတြင္ လြတ္လပ္စြာ ရယူနိုင္းေရးႏွင့္ ရိုက္တာသတင္းေထာက္ ႏွစ္ဦးကို အျမန္ဆုံး ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာနိုင္ေရးသတြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပဲြကို ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႔ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံအနီးတြင္ ျပဳလုပ္

သတင္းမီဒီမ်ား သတင္းရယူရာတြင္ လြတ္လပ္စြာ ရယူနိုင္းေရးႏွင့္ ရိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးကို အျမန္ဆုံးျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာနိုင္ေရးသတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပဲြကို စက္တင္ဘာ ၁၆ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႔ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံအနီးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,626