အေမရိိကန္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ဖေလာရင္႔ဟာရီကိန္းမုန္တိုင္း ၀င္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ေသဆံုးသူ ၁၃ ဦးအထိ ရွိ လာ

အေမရိကန္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း ေနရာအႏွံ႔မွာ ဖေလာရင္႔ဟာရီကိန္းမုန္္တိုင္း၀င္ေရာက္ခဲ႔မႈေၾကာင္႔ အႀကီးအက်ယ္ ေရလႊမ္းမိုးမႈေတြျဖစ္ေပၚခဲ႔တဲ႔အျပင္ ေသဆုံးသူဦးေရဟာ ၁၃ ဦးအထိ ရိွသြားခဲ႔ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,626