ပုညရာမမိုးကုတ္ဝိပႆနာေက်ာင္းတိုက္ (႐ုပ္သံအစီအစဥ္)

■ ပုညာရာမမိုးကုတ္ဝိပႆနာေက်ာင္းတိုက္မွာ တရားစခန္းမ်ား အထူးတရားစခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ထား႐ုံသာမက အခ်ိန္မေပးနိုင္ေသာ ႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္လဲ တစ္ရက္တာ (သို႔) ရက္တိုတရားစခန္းမ်ားလဲ ဖြင့္လွစ္ထားရွိတဲ့အတြက္ တရားက်င့္ၾကံလိုေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။
 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,720