လိုင္စင္မရွိပဲ အိမ္ၿခံေျမ ဝန္ေဆာင္မႈႈလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ပါက ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏို္င္မည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ေကာ္မရွင္ထံ တင္ျပထား

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,730