အေခါက္ေရႊ တစ္က်ပ္သား က်ပ္ ၁၀ သိန္း တစ္ေသာင္းအထိ ျပန္လည္ ျမင့္တက္လာ


က်ပ္ ၁၀ သိန္းေအာက္ကုိ က်ဆင္းသြားခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းဟာ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္အေရာက္မွာ အေခါက္ေရႊ တစ္က်ပ္သား က်ပ္ ၁၀ သိန္း တစ္ေသာင္းအထိ ျပန္လည္ ျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,724