ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္က ပုဂိၢဳလ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ား၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္သစ္ ဆုေတာင္းစကားမ်ား

 

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 2,999