ေက်ာင္းပညာေရးတြင္ အခက္အခဲ ရွိေနေသာ နားမၾကားကေလးမ်ားအတြက္ ေမရီခ်က္(ပ္)မင္း ေက်ာင္းတြင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း သင္တန္းမ်ား သင္ၾကားေပးေန

နားမၾကားကေလးမ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွရွိေနတဲ့ ေက်ာင္းေလးေက်ာင္းထဲမွ တစ္ေက်ာင္းျဖစ္တဲ့ ေမရီခ်က္(ပ္)မင္း ေက်ာင္းအေနနဲ႔ နားမၾကားသူမ်ားအတြက္ လက္ရွိမွာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း သင္တန္းမ်ားစြာကိ္ု သင္ၾကားေပးေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,123