သြင္းကုန္/ထုတ္ကုန္ အလိုအေလ်ာက္ ရွင္းလင္းေရးစနစ္ (MACCS) ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေနရာ (၁၄) ေနရာတြင္ အသံုးျပဳ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

သြင္းကုန္/ထုတ္ကုန္ အလိုအေလ်ာက္ ရွင္းလင္းေရးစနစ္ (MACCS) ကုိ စတင္အသုံးျပဳ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ႏွစ္လအၾကာမွာ စနစ္လည္ပတ္မႈ ပိုမိုအဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔လာကာ လက္ရွိ ရန္ကုန္မွာ ေနရာ ၁၄ ေနရာမွာ အသံုးျပဳ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,123