ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၂ ခုတြင္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားကုိ စာရင္းေကာက္ယူၿပီး က်ဴးေက်ာ္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံ စလစ္မ်ား ထုတ္ေပးမည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၂ ခု အတြင္းမွာ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ၾကသူေတြကို စာရင္း ေကာက္ယူၿပီး အမွန္တကယ္ က်ဴးေက်ာ္ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံ စလစ္ကတ္ျပားေတြ ထုတ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 2,836