ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လူေနမႈဘဝတုိးတက္ျမင့္မားေရး စီမံကိန္း(ရုပ္သံအစီအစဥ္)

 

ျမန္မာနိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းေဒသမွာရွိတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လူေနမႈဘဝ တိုးတက္ျမင့္မားျပီး လုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးေစဖို႔အတြက္ စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲျပီး အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အစီစဥ္အေၾကာင္း တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,720