ဒဂံုၿမိဳ႔သစ္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႔နယ္တြင္ စတင္ေကာက္ခံေနသည့္ က်ဴးေက်ာ္စာရငး္ေကာက္ယူမႈတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိဟုဆို

ဒဂံုၿမိဳ႔သစ္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႔နယ္တြင္ စတင္ေကာက္ခံလွ်က္ရွိတဲ့ က်ဴးေက်ာ္စာရင္း ေကာက္ယူမႈတြင္ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ
ခၽြတ္ေခ်ာ္မႈ၊ အားနည္းခ်က္ႏွင့္ အခက္အခဲမာ်းရွိေၾကာင္း ဒဂံုၿမိဳ႔သစ္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႔နယ္မွ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးညီညီက ေျပာၾကားပါတယ္

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,734