ေတာင္ျပိဳလက္ဝဲၿမိဳ႕ တြင္ လာေရာက္ တိမ္းေရွာင္ေနၾကသူမ်ားကုိ ၄င္းတို႕ ေက်းရြာမ်ားသုိ႕ တပ္မေတာ္မွ လံုျခံဳေရးရယူ ပို႔ေဆာင္ေပး

ARSA အစြန္းေရာက္ ဘဂၤါလီ အၾကမ္းဖက္ရန္ကိုေရွာင္လႊဲဖုိ႕ ေတာင္ျပိဳလက္ဝဲၿမိဳ႕ တြင္ လာေရာက္ တိမ္းေရွာင္ေနၾကသူမ်ားကုိ ၄င္းတို့ေက်းရြာမ်ားသို့ တပ္မေတာ္မွ လံုျခံဳေရးရယူ ပို့ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,304