ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒသံုးရပ္ကို တစ္ခုတည္းအျဖစ္ ပူးေပါင္းမည့္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒသစ္မူၾကမ္းကို ေရးဆြဲေနၿပီး အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ ယခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလတြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပမည္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒစသျဖင့္ သီးျခားေရးဆြဲထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ သံုးရပ္ကို တစ္ခုတည္းအေနနဲ႔ ပူးေပါင္းထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒသစ္မူၾကမ္းကို ေရးဆြဲေနတယ္လုိ႔ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံက သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,304