ၿမိဳ႕သာစက္မွဳဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္ စီမံကိန္းမွာ အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မွဳမ်ားမ႐ွိပဲ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ မ်ားစြာအက်ိဳး႐ွိသည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး လ်ွပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ေျပာၾကား

ၿမဳိ႕သာစက္မႈဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္ စီမံကိန္းမွာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မွဳမ်ားမ႐ွိပဲ ေဒသဖြံၿဖိဳးေရးအတြက္ မ်ားစြာအက်ိဳး႐ွိသည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္မွာ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး လ်ွပ္စစ္၊စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,613