ဌာနဆုိင္ရာ ဘတ္ဂ်က္၊ လူအင္အားႏွင့္ စက္ယႏၲရား မလုံေလာက္မႈေၾကာင့္ ဘက္ထရီေရွာ႔တိုက္ ငါးဖမ္းျခင္းႏွင့္ အဆိပ္ခ်ငါးဖမ္းျခင္းတုိ႔ကုိ စီမံကိန္းခ်မွတ္ၿပီး ဖမ္းဆီးႏုိင္ျခင္းမရွိျဖစ္ေန

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ အင္းအုိင္ေတြမွာ ဘတ္ထရီေရွာ႔တုိက္ ငါးဖမ္းျခင္းနဲ႔ အဆိပ္ခ်ငါးဖမ္းျခင္းေတြကို ဌာနဆုိင္ရာ ဘတ္ဂ်က္၊ လူအင္အားနဲ႔ စက္ယႏၲရား မလုံေလာက္တာေၾကာင့္ စီမံကိန္းခ်မွတ္ၿပီး ဖမ္းဆီးႏုိင္ျခင္းမရွိေသးဘူးလို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးဟံထြန္းက ေျပာပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,613