ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) မွ ဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေဒၚေစာျမရာဇာလင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

■ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့တာဟာ မွန္ကန္တဲ့ေရြးခ်ယ္မႈလား
■ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဘယ္ေလာက္အထိ တိုးတက္မႈရွိခဲ့လဲ
■ လက္မွတ္မထုိးရေသးတဲ့အဖြဲ႕ေတြက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို ဆန္႔က်င္ေနၾကတာလား
■ ရခုိင္ျပည္နယ္ျဖစ္စဥ္ေတြအေပၚ ALP ရဲ႕ သေဘာထားက ဘယ္လိုရွိလဲ

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734