ႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုးရွိ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား Third Party စနစ္ကို မွန္ကန္စြာက်င့္သံုး၍ အျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ပါရန္အဆို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ႏိုင္ငံလံုးတစ္၀န္းလံုးရွိ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို Third Party စနစ္ကို မွန္ကန္စြာက်င့္သံုးၿပီး အျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ပါရန္ အစိုးရကို တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ႏို၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ကက်င္းပတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734