ေရစစ္ကန္၊ ေရစုကန္ႏွင့္ ေရကန္မ်ားကိုေျမဖို႔၍ အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို လံုး၀ခြင့္မျပဳရန္ႏွင့္ တည္ရွိခဲ့ေသာ ေရကန္ေနရာမ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္အဆုိ ရန္ကုန္တုိင္းလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္း

ၿမိဳ႕ကြက္ေျမပံုက်အရ တရား၀င္သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေရစစ္ကန္၊ ေရစုကန္နဲ႔ အျခားတည္ရွိေနတဲ့ ေရကန္ေတြကို ေျမဖို႔ၿပီး အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို လံုး၀ခြင့္မျပဳရန္နဲ႔ တည္ရွိခဲ့တဲ့ ေရကန္ေနရာေတြကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္အဆုိကုိ ဒီကန႔ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ထံ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,728