မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အမႈအက်င့္ေကာင္းမ်ားဆိုင္ရာ အသိပညာေပး (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

■ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိမႈ ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူမ်ား မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလာေစရန္ရည္ရြယ္၍ ရုိက္ကူးထားပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,462