ေယာဂအာသန (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအတြက္ ေယာဂက်င့္စဥ္

• ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအေနနဲ႔ ဆရာ၀န္ေသခ်ာျပသထားၿပီး က်န္းမာေရးအေျခအေန ေကာင္းမြန္တယ္ဆိုရင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေယာဂကို က်င့္ႏိုင္ပါတယ္။

• ကိုယ္၀န္ (၅) လရွိခ်ိန္မွာ ကေလးရဲ႕ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းေတြ ေကာင္းစြာအလုပ္လုပ္ေနၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္ ေယာဂက်င့္ရန္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,462