ေယာဂအာသန (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

■ Monkey Pose

■ ယခုျပသတဲ့က်င့္စဥ္ဟာ အဆင့္ျမင့္ေယာဂက်င့္စဥ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေယာဂကို ပံုမွန္ေလ့က်င့္ေနသူေတြသာ ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။

■ ေယာဂက်င့္စဥ္ေတြကို က်င့္တဲ့အခါမွာ ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္နဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ လက္ခံႏိုင္တဲ့အတိုင္းအတာထိဘဲ ေလ့က်င့္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,735