ေယာဂအာသန (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

• ေယာဂက်င့္စဥ္ေတြဟာ အသက္ရႈမႈရယ္ ခႏၶာရယ္၊ စိတ္နဲ႔နာမ္တို႔ကို အေလးေပးၿပီး ေလ့က်င့္ရတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေလ့က်င့္မႈတစ္မ်ိဳးဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

• ေယာဂက်င့္စဥ္ေတြကို ပံုမွန္က်င့္ေပးျခင္းျဖင့္ ကိုယ္ခႏၶာက်န္းမာၾကံ႕ခိုင္ျခင္း၊ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္း စတဲ့အက်ိဳးေက်းဇူးေတြလည္း ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,735