ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးအသစ္ ႏွင့္ က်ဆင္းေနသည့္ေဆာက္လုပ္ေရးေလာက (Exclusive Interview)

ဇန္န၀ါရီလ၂၄ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးအျဖစ္ ဦးဟန္ေဇာ္မွက်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုခဲ့သည္။ ဦးဟန္ေဇာ္သည္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ျပည္သူ႕ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ဦးေဆာင္ညြန္ၾကားေရးမွဴး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီးအျငိမ္းစားယူခဲ့သူလည္းျဖစ္ပါသည္။

ယခုလို ၀န္ၾကီးအသစ္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးေလာကအေျခအေနမ်ားအားတင္ဆက္ေပးထားပါသည္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,462