ထိုင္းႏို္င္ငံတြင္ျပဳလုပ္သည့္ Cobra Gold စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတြင္ အေမရိကန္စစ္သားအမ်ားအျပား ပူးေပါင္းပါ၀င္

ထိုင္းႏို္င္ငံမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ (၁၃) ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ Cobra Gold စစ္ေရးေလ့က်င္မႈေတြမွာ အေမရိကန္စစ္သား အမ်ားအျပား ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေလ့က်င့္ခဲ့ၾကပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,735