ကၽြဲႏြားတိရစၦာန္မ်ားတြင္သာ ေတြ႕ျမင္ရဖူးသည့္ ကပ္ပါးေကာင္မ်ိဳးစိတ္တစ္မ်ိဳး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရိွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ မ်က္လုံးတြင္ ကူးစက္ခံထားရသည္ကို ကမၻာ့ပထမဆုံး စတင္ေတြ႕ရွိ

အရင္က ကၽြဲႏြားတိရစၦာန္ေတြမွာသာ ျဖစ္ပြားတယ္လို႕သိရွိထားတဲ့ ကပ္ပါးေကာင္မ်ိဳးစိတ္တစ္မိ်ဳးဟာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ေအာ္ရီဂြန္ျပည္နယ္က အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးရဲ႕ မ်က္လုံးထဲမွာ ကူးစက္ခံထားရတာကို ေတြ႕ရွိရတယ္လို႕ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734