၃၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ဓမၼာစရိယႏွင္႔ ပထမျပန္ မဟာဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနား မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ

၃၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ဓမၼာစရိယႏွင္႔ ပထမျပန္ မဟာဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနားကုိ မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ မဟာအတုလေဝယန္ (အတုမရွိ) ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ ပူေဇာ္က်င္းပခဲ႔ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,462