ငါးခူရ နယ္ျခားေစာင့္ရဲစခန္းအား အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္အမႈႏွင့္ပတ္္သက္ၿပီး ဘဂၤါလီေလးဦးအား ေသဒဏ္ ခ်မွတ္ၿပီး ၂၆ ဦးအား အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ အသီးသီးခ်မွတ္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၉ရက္ေန႕ကေမာင္ေတာနယ္စပ္ငါးခူရနယ္ျခာ းေစာင့္ရဲစခန္းအား တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္အတြက္ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုခံထားရသည့္ ဘဂၤါလီေလးဦးအားေသဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့တယ္ လို႔သိရပါတယ္္ ။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,615