ေတာင္သူဦးႀကီးတို႔အတြက္ အေကာင္းဆုံးလယ္ယာသုံးစက္ပစၥည္း “CLAAS” (ရုပ္သံအစီအစဥ္)

■ Claas ဂ်ာမန္ကုမၼဏီသည္ လုပ္သားအင္အား (၁၁၀၀၀) ေက်ာ္ျဖင္႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးစက္ယႏၱရားမ်ားကို ကမာၻေပၚတြင္ ဦးေဆာင္ထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိၿပီး ကမာၻ႔လယ္ထြန္စက္နွင္႔ ရိတ္သိမ္းေခ်ြ႕ေလွ႔စက္ ေစ်းကြက္ကို ဦးေဆာင္လွ်က္ရွိပါတယ္။ ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ား အထြက္နႈန္းတုိးေစဖို႔ Claas ကို ျမန္မာျပည္တစ္ဦးတည္း ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ Oatagon International Services Company က တင္သြင္းျဖန္႔ခ်ိေပးေတာ႔မွာျဖစ္ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,613