ေတာင္သူမ်ား ႏွစ္စဥ္စိုက္ပ်ိဳးသည့္ သီးႏွံမ်ားမွ ထြက္ရိွလာေသာ အရိုး၊ အရြက္ႏွင့္ ကိုင္းဖ်ားကိုင္းနားမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းေမး

ေတာင္သူမ်ား ႏွစ္စဥ္စိုက္ပ်ိဳးတဲ့ သီးႏွံမ်ားမွ ထြက္ရိွလာေသာ အရိုး၊ အရြက္နဲ႔ ကိုင္းဖ်ားကိုင္းနားေတြကို အသံုးျပဳၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ၿမိဳ႕သစ္မဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသာေအာင္က မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,626