တာရိုင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒၾကမ္းအေပၚ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာကြဲလြဲ၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္မည္

ေတာရိုးတိရစၦာန္ႏွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔ သေဘာကြဲလြဲခ်က္ ၃၃ ခ်က္ရွိတဲ့အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ဖို႔ မတ္္ ၁၃ ရက္ေန႔ကက်င္းပတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,626