ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ေျခာက္လတာ ကာလအတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၄ ဘီလ်ံ ဝင္ေရာက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထား

ဘ႑ာႏွစ္ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ လာမယ့္ဘ႑ာႏွစ္ မစတင္မီ ၾကားကာလ ေျခာက္လျဖစ္တဲ့ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္မႈကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃.၄ ဘီလ်ံအထိ ေမွ်ာ္မွန္းထားတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ကေန သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734