မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျမစ္သားၿမဳိ႕နယ္တြင္ သိမ္းဆည္း ယာေျမဧက ၂၀၀ ေက်ာ္ကုိ မူလေတာင္သူမ်ားထံသုိ႔ ဒုသမၼတက ယာယီ လယ္ယာေျမ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးအပ္ခဲ့ရာ ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံေတာင္သူ အခ်ဳိ႕မွ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ဆည္ခရုိင္၊ ျမစ္သားၿမဳိ႕နယ္ရွိ သိမ္းဆည္းယာေျမဧကမ်ား အနက္ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေျမ ၂၁၈ ဒသမ ၉၀ ဧကကုိ ဒုသမၼတက မူလေတာင္သူေတြထံ ယာယီလယ္ယာေျမလုပ္ပုိင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ (ပုံစံ-၃)လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ရာ ေျမယာျပန္လည္ရရွိခဲ့ျခင္း မရွိသည့္ ယာေျမသိမ္းဆည္းခံေတာင္သူမ်ားက ကန္႔ကြက္မႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,720