ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ အမ်ားဆံုး ေဆာင္ရြက္သည့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမွ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈေလ်ာ့က်

ျပည္ပကုန္သြယ္မႈ အမ်ားဆံုး ေဆာင္ရြက္သည့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈမွ ပို႔ကုန္ တင္ပို႔မႈေလ်ာ့က်လာတယ္လို႔ သိရပါတယ္ ။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,720