လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေ၀ဖန္ေထာက္ျပခဲ့သည့္ “ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ျပည္တြင္း၊ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာ (၂၀၁၈-၂၀၂၁)”ကုိ တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ကတင္သြင္းတဲ့ “ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာ (၂၀၁၈-၂၀၂၁)”နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေတြရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြနဲ႔ တုိင္းအစုိးရအဖြဲ႔၀င္၀န္ႀကီးရဲ႕ ျပန္လည္ရွင္းလင္းခ်က္ေတြကုိ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွာ ကန္႔ကြက္သူ မရွိတာေၾကာင့္ မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,739