ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ Starbucks Coffee ဆုိင္ကို ဆိုင္ခြဲေပါင္း ၂၀ အထိ ဖြင့္လွစ္သြားမည္

အေမရိကန္အေျခစိုက္ Starbucks Coffee က မတည္ေငြရင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ေျခာက္သန္းနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံေစ်းကြက္တြင္းမွာ ဆိုင္ခြဲေပါင္း ၂၀ အထိဖြင့္လွစ္ဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္ကေန အတည္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,739