အစိုးရသစ္လက္ထက္အတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ မဝင္ေရာက္ေသးေသာ ကယားျပည္နယ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဟိုတယ္လုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္ဝင္ေရာက္

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္မႈမရွိတဲ့ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ကယားျပည္နယ္မွာ ဘ႑ာႏွစ္မစတင္ယခုၾကား ေျခာက္လကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဟိုတယ္လုပ္ငန္းတစ္ခုကို လုပ္ကိုင္ခြင္ျပဳခဲ့တယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ကေန သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,739