ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္၊ ပေထာ္၊ ပထက္ကၽြန္းေပၚတြင္ တည္ရွိေသာ ေျမေပၚလြန္းက်င္းလုပ္ငန္းအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို ေဒသခံမ်ားအား ေဆြးေႏြးျခင္းျပဳလုပ္

ကၽြန္းစုၿမိဳ႕နယ္၊ ပေထာ္၊ ပထက္ကၽြန္းေပၚတြင္ တည္ရွိေသာ ေျမေပၚလြန္းက်င္းလုပ္ငန္းအတြက္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,739