ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရးအစီအစဥ္ကို ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ သြားေရာက္ညွိႏိႈင္းမည္

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ေရာက္ရွိသူမ်ားအား ျပန္လည္္လက္ခံေရးအစီအစဥ္ ေႏွာင့္ေႏွးေနတဲ့အေပၚ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာအဖြဲ႕က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ သြားေရာက္ညွိႏိႈင္းမွာျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734