ျမန္မာ့စီးပြားေရး အလားအလာသည္ အေကာင္းဘက္တြင္ ရွိေနေသာ္လည္း ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ျခင္းမျပဳပါက စီးပြားေရးအနာဂတ္ အလားအလာအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးအလားအလာဟာ အေကာင္းဘက္တြင္ ရွိေနေသာ္လည္း အႏၱရာယ္စိန္ေခၚမႈေတြလည္း ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ျခင္းမျပဳပါက စီးပြားေရးအနာဂတ္ အလားအလာအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္တယ္လုိ႔ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွာ က်င္းပတဲ့ Myanmar Economic Monitor: May 2018 အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ပြဲမွ သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734