၂၀၁၈ ဧၿပီႏွင့္ေမလတို႔အတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၃၀ ေက်ာ္ကို ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏံွခြင့္ျပဳထား

၂၀၁၈ ဧၿပီလနဲ႔ေမလအတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁၃၀ ေက်ာ္ကို ဝင္ေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳထားတယ္လို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ကေန သိရပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

 

1 2 3 3,734