ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသည့္ ေငြ က်ပ္ ၁၄၁ ဘီလီယံေက်ာ္ကုိ အမွန္တကယ္ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းရွိမရွိ တုိင္းစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံးက တစ္ႏွစ္ျပည့္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဆြးေႏြးေပးရန္ အဆိုတင္သြင္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ျဖည့္စြက္ဘ႑ာရန္ပံုေငြမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားတဲ့ ေငြ က်ပ္ ၁၄၁ ဘီလီယံေက်ာ္ကို အမွန္တကယ္ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းရွိမရ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးမွ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ အစီရင္ခံစာမွာ ေဆြးေႏြးေပးဖို႔ အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက အဆိုတင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,720