ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္ေသာ စီးပြားေရး ညီလာခံတစ္ရပ္ က်င္းပၿပီး အမွန္တကယ္ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္း

ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္တဲ့ စီးပြားေရး ညီလာခံတစ္ရပ္ က်ငး္ပၿပီး အမွွတ္တကယ္ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္မယ့္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္္ရပ္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ ဇြန္လ ၁၃ ရက္က က်င္းပတဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္္ဦးက ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,739