ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တုိ႔ ယေန႔ ေတြ႔ဆံုမည္ျဖစ္ၿပီး ပါတီ ၁၀ ပါတီက တက္ေရာက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ထားဟုဆို

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တုိ႔ ယေန႔ ေတြ႔ဆံုမည္ျဖစ္ၿပီး ပါတီ ၁၀ ပါတီက တက္ေရာက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ထားဟုဆို

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,742