မေကြးတိုုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဧရာ၀တီျမစ္အေနာက္ဘက္ကမ္းမွ ေခ်ာင္းမ်ားေပၚ႐ွိ ဆည္တမံႀကီးမ်ား အားလံုုး ေရပိုလႊဲမွ ေရေက်ာ္ေနၿပီး ေစတုုတၱရာၿမိဳ႕မွ စိုုးရိမ္သူအခ်ိဳ႕က ပစၥည္းမ်ား ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေန

မေကြးတိုုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဧရာ၀တီျမစ္ အေနာက္ဘက္ကမ္းမွ မုုန္း၊ မန္း၊ စလင္းစတဲ့ ေခ်ာင္းမ်ားေပၚ႐ွိ ဆည္တမံႀကီးမ်ားအားလံုုး ေရပိုုလႊဲမွ ေရေက်ာ္ေနၿပီး ေစတုုတၱရာၿမိဳ႕မွ ေရ၀င္လာမည္ကိုု စိုုးရိမ္သူအခ်ဳိ႕က ဇြန္ ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုုင္းမွစ၍ ကုုန္းျမင့္ပိုုင္းမ်ားသိုု႔ ပစၥည္းမ်ား ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနၾကပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,742