ဆရာလိုအပ္လာပါက ဘြဲ႕ရဆရာမ်ားျဖင့္ အစားထုိးျဖည့္ဆည္းသည့္ လတ္တေလာ ေျဖရွင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေရရွည္ပညာေရးအတြက္ ႀကီးမားသည့္ အႏၱရာယ္ျဖစ္လာမည္ကို ေတြ႕ျမင္လာရေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေထာက္ျပေဆြးေႏြး

ဆရာလိုအပ္လာပါက ဘြဲ႕ရဆရာေတြနဲ႔ အစားထိုးျဖည့္ဆည္းတဲ့ လတ္တေလာ ေျဖရွင္းမႈေတြဟာ ေရရွည္ပညာေရးအတြက္ ႀကီးမားတဲ့အႏၱရာယ္ ျဖစ္လာမယ္ဆိုတာကို ေတြ႕ျမင္လာေနရၿပီလို႔ ငပုေတာမဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းေအာင္က ေထာက္ျပေဆြးေႏြး သြားခဲ့ပါတယ္။

 


ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

1 2 3 3,742